O projekte

Čo je cieľom recyklačného centra?

Snažíme sa zredukovať množstvo škodlivých skládok odpadu

Chceme pre občanov vybudovať vysoko moderné automatizované recyklačné stredisko, ktoré umožní získavať vysoký podiel CO₂ neutrálnych druhotných surovín využiteľných v podobe „zelenej energie“, a to napríklad ako alternatívne kvapalné palivo s veľkým energetickým potenciálom pre výrobu tepla a elektrickej energie.

V našom zariadení plánujeme recyklovať najmä plastové komunálne odpady, ktoré síce mnohí uvedomelí občania separujú, no napriek tomu veľký objem plastových odpadov stále likvidujeme skládkovaním, ktoré spôsobuje obrovskú environmentálnu záťaž.

Prečítajte si plné znenie štúdie vplyvov na životné prostredie.

Prínos pre Štúrovo a okolie

Recyklačné centrum ročne odbremení miestne skládky od tisícok ton plastového odpadu.

V Nitrianskom kraji je prevádzkovaných viac ako 20 skládok – to je najviac spomedzi všetkých krajov Slovenska. Dôsledkom toho je najvyššia miera skládkovania komunálneho odpadu na Slovensku práve v Nitre a okolí – až viac ako 80 %.

Štúrovo a okolité obce a mestá bojujú s nízkou kapacitou skládkových priestorov pre ostatný odpad. Nové skládky nie možné zriadiť, naopak, je potrebné znížiť ich počet. Vzhľadom na nedostatok recyklačných kapacít v okolí mesta Štúrovo, najvyužívanejším spôsob nakladania s odpadmi je ich zneškodňovanie skládkovaním na riadenej skládke odpadov. Veľkým problémom na úseku odpadového hospodárstva mesta je potreba sanácie starých a neriadených (tzv. divokých) skládok, na čo sú však potrebné nemalé financie.

Recyklačné centrum neohrozí
životné prostredie

Počas recyklácie nedôjde k spaľovaniu ani tvorbe odpadu.

Odpady recyklované navrhovanou technológiou sa nespaľujú - neprodukujú sa žiadne exhaláty a vzniknuté zvyšky z procesu recyklácie sa neskládkujú - neprodukuje sa žiadny výrobný odpad.

Táto technológia je v súčasnosti vo svete považovaná za najlepšiu dostupnú možnosť a preukázateľne spĺňa všetky kritéria vyplývajúce z platnej domácej, ako i európskej legislatívy v oblasti životného prostredia. Navrhnuté riešenie technologického zariadenia zohľadňuje všetky ekologické hľadiská efektívnosti výrobných procesov, je energeticky nenáročné a prakticky nedochádza k uvoľneniu žiadnych škodlivín – tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia.

V stredisku nebudeme spracovávať ani produkovať žiaden nebezpečný odpad.

Postará sa o to moderná separačná časť, ktorou prejdú všetky vstupné materiály neurčitého pôvodu. Separačná časť prostredníctvom najnovších technológií (opto-elektronických, čistiacich a iných) materiál očistí od kontaminácie a rozdelí podľa druhu. Výstupným produktom tejto časti budú produkty vhodné pre ďalšie spracovanie v našej recyklačnej technológii, a zároveň akceptované recyklačným trhom (určité materiály sa budú vracať do iných recyklačných procesov a vytvárať nové plastové materiály - najmä druhy, ktoré sa nebudú spracúvať našou recyklačnou technológiou).

Až dve tretiny odpadu, ktorý budeme spracovávať, bude pochádzať z komunálnej sféry. Pôjde teda o spracúvanie najmä vyseparovaného plastového odpadu zo žltých nádob.

Žiadne znečistenie.
Len skutočná recyklácia

Spojte sa s nami

Opýtajte sa nás na podrobnosti nášho projektu alebo sa informujte o voľných pracovných pozíciách.

Viac o HC Logistik s. r. o.

Podrobné informácie

Zistite viac o projekte recyklačného centra, zámeroch a prínosoch pre región Nitrianskeho kraja.

Podrobný popis projektu

HC Logistik s. r. o., všetky práva vyhradené