O projekte

Tento projekt podporuje Európska únia

Tento projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja

Názov projektu: Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov

Prijímateľ: HC LOGISTIK, s.r.o.

Adresa prijímateľa: Pribinova 22, 811 09 Bratislava

Miesto realizácie projektu: Továrenská 1, 943 01 Štúrovo

Doba realizácie projektu: 03/2018 - 01/2019

Výška finančného príspevku: 4 414 050,00 eur

Technologické zariadenie bude inštalované v prízemnej výrobnej hale na ploche do 500 m² + 150 m² obslužných priestorov, v priemyselnom parku Štúrovo navrhovaná technologická linka bude upravovať 2000 ton uhlíkových materiálov ročne vstupný uhlíkový materiál, ktorý sa bude navrhovanou technologickou linkou upravovať nie je klasifikovaný ako odpad, ale ako vedľajší produkt z pyrolýzy ojazdených pneumatík, ktorý má aktuálne komerčné využitie predovšetkým ako tuhé palivo technologický proces nebude produkovať žiadny nebezpečný odpad.

Všeobecné informácie o projektovom zámere: Predmetom projektového zámeru je zhotovenie inovatívnej automatickej technologickej linky určenej na zvýšenie kvality uhlíkových sadzí, ktoré sa tvoria ako vedľajší produkt nedokonalého spaľovania (s nedostatkom kyslíka) a pyrolýznych procesov (s absenciou kyslíka). Inovatívna technológia bude pozostávať zo sústavy zariadení, ktoré pôsobením mechanických síl, chemických reakcií a ďalších fyzikálnych procesov upravia parametre sadzí, ktoré sa v súčasnosti využívajú iba ako fosílne palivo do industriálneho štandardu, ktorý zabezpečí ich využiteľnosť, ako vysokohodnotnú vstupnú surovinu v rôznych odvetviach priemyslu (výroba gumových zmesí, anódové hmoty, pigmenty a pod ...).

Spracovaním sa dosiahne produkt s výrazne vyššou pridanou hodnotou a mimoriadne dôležitým prínosom pre znižovanie emisií CO2. Technologické zariadenie bude tvoriť jeden funkčný celok s centrálnym ovládaním a jednotným užívateľským rozhraním.

Výstupom bude oproti vstupu produkt s výrazne pridanou ekonomickou a enviromentálnou hodnotou – uhlíkové sadze využiteľné ako vstupná surovina vo výrobe v rôznych priemyselných odvetviach (gumárenský, chemický, automobilový priemysel a iné). Výsledný produkt bude plnohodnotne využiteľný najmä pri výrobe pneumatík a príbuzných výrobkov pre automobily a iné vozidlá. Taktiež vo výrobe iných gumárenských výrobkov ako sú gumené pásy, puky, podošvy a pod. Upravený uhlíkový materiál bude vhodnou vstupnou surovinou aj pri výrobe plastov, tlačových farieb, náterových farieb, anódových hmôt a pri mnohých iných aplikáciách (sadze patria do top 50 priemyselných chemikálií vyrábaných po celom svete). Výstupný produkt bude vlastnosťami, kvalitou a možnosťami využitia minimálne na úrovni tzv. retortových sadzí, ktoré sa získavajú tradičnou výrobou z fosílnych palív pecným procesom.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Žiadne znečistenie.
Len skutočná recyklácia

Spojte sa s nami

Opýtajte sa nás na podrobnosti nášho projektu alebo sa informujte o voľných pracovných pozíciách.

Viac o HC Logistik s. r. o.

Podrobné informácie

Zistite viac o projekte recyklačného centra, zámeroch a prínosoch pre región Nitrianskeho kraja.

Podrobný popis projektu

HC Logistik s. r. o., všetky práva vyhradené